Szkoły Walki

Regulamin serwisu szkoly-walki.pl

§ 1
Postanowienia ogólne / definicje.

Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania informacji w serwisie szkoly-walki.pl, zwanym dalej Serwisem;

Właścicielem Serwisu jest DevX Masters z siedzibą w Warszawie; VAT-UE: PL5342261539 REGON: 140639765;

Zamieszczającym jest podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i mającą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, której zgłoszenie adresu przynajmniej jednej sekcji, w której naucza się stylu walki zostało zaakceptowane i dodane do bazy Serwisu;

Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internetową (wyłączając wersje Internet Explorer wcześniejsze niż 7.0) oraz dostępem do sieci Internet.

§ 2
Dane sekcji stylu walki.

Zamieszczanie danych sekcji szkół walki w bazie Serwisu jest bezpłatne.

Zgłaszając dane sekcji stylu walki do Serwisu Zamieszczający wyraża zgodę na przechowywanie danych sekcji (tj. danych podanych w formularzu) w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych przez Serwis;

Zamieszczający oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie wglądu w zgłoszone przez niego dane, prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie;

Wysyłając formularz zgłoszeniowy sekcji Zamieszczający oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych;

Zamieszczający ma prawo do edycji lub usunięcia zgłoszonych przez niego danych z Serwisu wysyłając, z adresu e-mail podanego w formularzu, prośbę o edycję lub usunięcie podanych w formularzu danych z Serwisu na adres: admin@szkoly-walki.pl. Szczegółowe informacje na temat obu działań znajdują się w dziale FAQ.

§ 3
Zasady współpracy pomiędzy Zamieszczającym, a Serwisem.

Za datę rozpoczęcia współpracy pomiędzy Zamieszczającym a Serwisem uznaje się dzień, w którym dane sekcji zostaną opublikowane na stronach Serwisu;

Zgoda na rozpoczęcie współpracy ze strony Zamieszczającego następuje w momencie wysłania formularza zgłoszeniowego.

Zamieszczający zobowiązuje się wstawić, w dogodnym dla siebie, ale widocznym miejscu, na stronie internetowej swojej sekcji lub szkoły, jeżeli takową posiada, link do Serwisu;

Po potwierdzeniu zgłoszenia, dane sekcji są weryfikowane i powinny być dostępne w Serwisie w ciągu 2 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji;

Jeżeli Serwis będzie miał zastrzeżenia, co do treści zgłoszenia Zamieszczający otrzyma treść rzeczonych zastrzeżeń na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zgłoszenia;

Serwis ma prawo dokonywania technicznych zmian w danych sekcji (t.j. poprawa formatowania, poprawa błędów ortograficznych itp.);

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub czasowy brak dostępu wynikający z przyczyn od niego niezależnych w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.

§ 4
Postanowienia końcowe.

Serwis ma prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jednakże nie mogą one naruszać praw nabytych przez Zamieszczającego.

Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronach Serwisu i rozesłana na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy email.

Serwis ma prawo do usunięcia danych sekcji ze swojej bazy w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o czym zawiadomi Zamieszczającego przesyłając e-mail na adres podany w zgłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają, w szczególności, przepisy Kodeksu Cywilnego RP.

Regulamin obowiązuje od dnia 6.09.2012 r.